7 juni 2024

ÅRSSTÄMMA I CONCENT HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Concent Holding AB (publ), org.nr 556966-5671, kallas till årsstämma som hålls i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm, onsdagen den 3 juli 2024 kl. 10.00.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per tisdagen den 25 juni 2024, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast torsdagen den 27 juni 2024.

Anmälan om deltagande ska göras via e-post till eric.torstensson@setterwalls.se eller per post på adress Setterwalls Advokatbyrå AB, att: Eric Torstensson, Box 1050, 101 39 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per tisdagen den 25 juni 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 27 juni 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) angivits i fullmakten.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller flera justeringsmän.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. VD:s anförande.
 8. Beslut om följande
  1. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  2. Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen.
  3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
 10. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer.
 11. Val av styrelse och revisor.
 12. Framläggande av kontrollbalansräkning, revisorsyttrande och beslut om huruvida bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.
 13. Avslutande av stämman.

Beslutsförslag

Per dagen för denna kallelse har styrelsen inte informerats om förslag till beslut enligt punkterna 9–11. Förslag kommer att presenteras senast i samband med bolagsstämman.

Punkt 12 – Beslut om huruvida bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare

Eftersom bolaget den 16 januari 2024 höll en extra bolagsstämma tillika första kontrollstämma där beslut fattades om att driva verksamheten vidare är bolaget skyldigt enligt aktiebolagslagen att inom åtta månader därefter hålla en andra kontrollstämma. Vid denna andra kontrollstämma ska fråga om bolaget ska fortsätta bedriva verksamheten eller gå i likvidation prövas på nytt. Med anledning därav kommer styrelsen på årsstämma, enligt 25 kap. 14 och 16 §§ aktiebolagslagen (2005:551), framlägga en andra kontrollbalansräkning tillsammans med bolagets revisors yttrande över densamma.

Styrelsens primära förslag – fortsatt drift

Styrelsens uppfattning är att den nya kontrollbalansräkningen, som en följd av bolagets pågående erbjudande om att teckna preferensaktier av serie B i bolaget, kommer att utvisa att bolagets eget kapital uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet. Styrelsen föreslår därför att bedriva verksamheten vidare.

Styrelsens sekundära förslag – likvidation

Styrelsen är enligt aktiebolagslagen skyldig att även upprätta ett förslag till beslut om likvidation att föreläggas stämman. I anledning därav föreslår styrelsen, under förutsättning att stämman inte beslutar att bolaget ska driva verksamheten vidare enligt ovan, i andra hand att stämman beslutar att bolaget ska gå i likvidation.

För den händelse stämman inte beslutar i enlighet med styrelsens förslag att driva verksamheten vidare utan beslutar att bolaget ska gå i likvidation, skall följande gälla:

(a)          Beslutet skall gälla från den dag då Bolagsverket har utsett likvidator.

(b)          Med hänsyn till de föreliggande omständigheterna kan den beräknade tidpunkten för skifte respektive skifteslikvidens storlek inte beräknas.

Upplysningar på bolagsstämma

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, eller bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Stämmohandlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets webbplats, www.concent.se, senast två veckor före bolagsstämman och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Övrigt

Per dagen för kallelsen uppgår antalet röster i bolaget till 140 428 174 och antalet aktier till 83 728 174, varav 6 300 000 aktier utgör aktier av serie A med 10 röster per aktie, 75 762 484 aktier utgör aktier av serie B med en röst per aktie och 1 665 690 utgör preferensaktier med en röst per aktie.

 

____________________

Stockholm i juni 2024

Styrelsen

Senaste inlägg
ÅRSSTÄMMA I CONCENT HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Concent Holding AB (publ), org.nr 556966-5671, kallas till årsstämma som hålls i Setterwalls Advokatbyrås lokaler…

Extra Bolagsstämma i Concent Holding AB

I bifogade filer finner ni information om Extra Bolagsstämma 23 maj 2024

CONCENT HOLDING AB I FRAMGÅNGSRIK PROCESS MOT TIDIGARE STYRELSE OCH REVISOR

Stockholms tingsrätt har den 15 mars 2024 meddelat dom i mål om bristtäcknings- och skadeståndsansvar mot Concent…