12 juni 2023

ÅRSSTÄMMA I CONCENT HOLDING AB (PUBL) 2023

Aktieägarna i Concent Holding AB (publ), org. nr 556966-5671, kallas till årsstämma som hålls i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm, fredagen den 14 juli 2023 kl. 14.00.

Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per torsdagen den 6 juli 2023, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast den 10 juli 2023.

Anmälan om deltagande ska göras via e-post till bjorn.sahlstrom@concent.se eller skriftligen till Concent Holding AB (publ), Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per torsdagen den 6 juli 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som har gjorts av förvaltaren senast måndagen den 10 juli 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud
Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) angivits i fullmakten.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. VD:s anförande
8. Beslut om följande
a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b) Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen.
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
10. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer.
11. Val av styrelse och revisor.
12. Avslutande av stämman.

Beslutsförslag
Per dagen för denna kallelse har styrelsen inte informerats om förslag till beslut enligt punkterna 9-11. Förslag kommer att presenteras senast i samband med bolagsstämman.

Upplysningar på bolagsstämma
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, eller bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Stämmohandlingar
Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets webbplats, www.concent.se, senast två veckor före bolagsstämman och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Övrigt
Per dagen för kallelsen uppgår antalet röster i bolaget till 140 428 174 och antalet aktier till 83 728 174, varav 6 300 000 aktier utgör aktier av serie A med 10 röster per aktie, 75 762 484 aktier utgör aktier av serie B med en röst per aktie och 1 665 690 utgör preferensaktier med en röst per aktie.

____________________
Stockholm i juni 2023
Styrelsen

Senaste inlägg
ÅRSSTÄMMA I CONCENT HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Concent Holding AB (publ), org.nr 556966-5671, kallas till årsstämma som hålls i Setterwalls Advokatbyrås lokaler…

Extra Bolagsstämma i Concent Holding AB

I bifogade filer finner ni information om Extra Bolagsstämma 23 maj 2024

CONCENT HOLDING AB I FRAMGÅNGSRIK PROCESS MOT TIDIGARE STYRELSE OCH REVISOR

Stockholms tingsrätt har den 15 mars 2024 meddelat dom i mål om bristtäcknings- och skadeståndsansvar mot Concent…