28 mars 2024

CONCENT HOLDING AB I FRAMGÅNGSRIK PROCESS MOT TIDIGARE STYRELSE OCH REVISOR

Stockholms tingsrätt har den 15 mars 2024 meddelat dom i mål om bristtäcknings- och skadeståndsansvar mot Concent Holding AB:s tidigare styrelse och revisor. Tingsrätten har bifallit bolagets talan och förpliktat den tidigare styrelsen och revisorn att till bolaget solidariskt utge ett belopp om ca 150 miljoner kr inklusive ränta. Den tidigare styrelsen har förpliktats att därutöver till bolaget solidariskt utge ca 25 miljoner kr inklusive ränta.

Tingsrätten har i domen prövat fyra mål där Concent Holding AB väckt talan mot bolagets före detta styrelse och revisor. Processen har pågått sedan 2018 och har sin bakgrund i Concent Holding AB:s förvärv av dotterbolaget Concent Utveckling Holding AB för 500 miljoner kr mot revers den 8 september 2014.

Av tingsrättens dom framgår sammanfattningsvis följande.

Förvärvet av Concent Utveckling Holding AB skedde till ett kraftigt överpris, hade inte en rent affärsmässig karaktär och medförde att Concent Holding-koncernens balansräkning blåstes upp. Ett stort antal fastighetsprojekt, som påstås ha förvärvats, ingick över huvud taget inte i förvärvet och andra projekt redovisades inte till verkliga värden.

Förvärvet av Concent Utveckling Holding AB utgjorde en olaglig värdeöverföring enligt aktiebolagslagen som verkställdes genom ett antal amorteringar. Vid tidpunkten för amorteringarna saknades det, såväl på bolags- som koncernnivå, fritt eget kapital. Till följd av Concent Holding AB:s ansträngda finansiella situation var värdeöverföringen inte heller försvarlig med hänsyn taget till bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Under åren 2014 och 2015 redovisade Concent Holding-koncernen stora vinster från bolagsförsäljningar. Redovisningen var i strid med god redovisningssed då Concent Utveckling Holding AB:s systerbolag Concent AB samtidigt åtog sig mycket långtgående garantiförpliktelser, vilket innebar att även resultaträkningen blev missvisande. Den felaktiga redovisningen användes till inlåning av externt kapital, vilket sedan fördes över till andra bolag inom företagssfären och användes för utdelning till aktieägare. Tillvägagångssättet möjliggjordes genom en bristfällig revision.

Styrelsen agerade oaktsamt genom att medverka till den oriktiga årsredovisningen som sedan låg till grund för amorteringarna. Styrelsen ansvarar därför för den brist som uppstått till följd av att full återbäring inte kunnat ske från de bolag till vilka amorteringar skett och som alltså varit direkta mottagare av värdeöverföringen.

KPMG AB och dess ansvarige revisor utförde inte sitt revisionsuppdrag på ett aktsamt sätt och det finns ett samband mellan den brist som uppstått och den oaktsamma revisionen. Även KPMG och den ansvarige revisorn åläggs därför ett bristtäckningsansvar.

Styrelsen, KPMG AB och den ansvarige revisorn åläggs solidarisk ersättningsskyldighet för ett kapitalbelopp om 94 137 334 kr. Styrelsen åläggs därutöver solidarisk ersättningsskyldighet för ett kapitalbelopp om 12 885 960 kr för utdelningar som genomfördes under 2016. På beloppen utgår ränta.

Concent Holding AB ersätts för sina rättegångskostnader med sammanlagt ca 18,5 miljoner kr.

 

Närmare om KPMG:s och den ansvarige revisorns ansvar

Den revisionsdokumentation som KPMG presenterat i målet har uppvisat brister och ett stort antal handlingar från revisionen påstås ha försvunnit.

Det finns ingen dokumentation som ger stöd för att det skett en tillräcklig granskning i fråga om vilka tillgångar som ingick i köpet av Concent Utveckling Holding AB och om köpeskillingen om 500 miljoner kr var motiverad. Tvärtom framstår det som uppenbart att revisorn i stället, utan någon som helst undersökning, förlitade sig på de uppgifter och försäkringar som lämnades av företagsledningen och huvudägaren. Trots att revisorn var medveten om huvudägarens inflytande frågade han inte företagsledningen om de transaktioner som förekommit mellan närstående eller undersökte detta närmare på annat sätt.

Revisorn har sammanfattningsvis handlat med en betydande grad av oaktsamhet. En aktsam revision skulle ha resulterat i anmärkningar i revisionsberättelsen, bland annat i att det saknades stöd för värderingen av Concent Utveckling Holding AB till 500 miljoner kr och beträffande de vinster som redovisats från bolagsförsäljningar under hösten 2014. Inga amorteringar hade skett om revisionen utförts på ett aktsamt sätt.

 

Stockholms tingsrätts mål nr T 7164-18, T 7167-18, T 14411-19, T 10277-20

Domen kan överklagas fram till och med den 5 april 2024

 

Styrelsen i Concent Holding AB

Senaste inlägg
Årsredovisning för 2023 Concent Holding AB (publ)

I bifogad fil finner ni årsredovisningen för räkenskapsår 2023

ÅRSSTÄMMA I CONCENT HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Concent Holding AB (publ), org.nr 556966-5671, kallas till årsstämma som hålls i Setterwalls Advokatbyrås lokaler…

Extra Bolagsstämma i Concent Holding AB

I bifogade filer finner ni information om Extra Bolagsstämma 23 maj 2024